Označení původu
základní informace o označení původu výrobku.


Označením původu výrobku
Kromě ochranných známek lze výrobky nebo služby označovat označením původu výrobku. Označení původu výrobku je zeměpisný název země, oblasti nebo místa, který se stal obecně známý jako údaj o tom, odkud pochází výrobek, jehož jakost nebo znaky jsou dány výlučně nebo podstatně zeměpisným prostředím včetně činitelů přírodních nebo lidských. Vztahy upravuje zákon o označení původu č. 159/73 Sb. a vyhláška č.160/73 Sb. o řízení a věcech označení původu výrobků.

 

Podání přihlášky označení původu
Přihláška označení původu se podává u Úřadu průmyslového vlastnictví písemně a smí obsahovat jen jedno označení původu. Přihláška označení původu musí obsahovat:
• název a sídlo nebo jméno, příjmení a bydliště přihlašovatele
• název a sídlo závodu nebo provozovny, která výrobky opatřované označením původu vyrábí v místě, jehož zeměpisný název tvoří označení původu
• znění označení původu
• zemi, oblast nebo místo, odkud výrobek pochází
• název výrobku, na něž se označení původu vztahuje
• jakost nebo znaky charakteristické pro tyto výrobky

 

Zapsané označení původu smí užívat pouze zapsaný uživatel označení původu.

 

Zapsané označení původu nesmí nikdo zneužívat, zejména si je přisvojovat nebo je napodobovat, i když pravý původ výrobku je označen nebo i když označení je použito v překladu nebo odlišné formě.

 

Na zapsané označení původu nelze poskytnout licenci.