Frequently Asked Questions

Často kladené otázky.

Ochranné známky

Co je to ochranná známka?

Ochranná známka je graficky znázorněné označení, které je tvořeno zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho obalu, sloužící k rozlišení výrobků nebo služeb.

 

Kdo může podat žádost o zápis ochranné známky do rejstříku?

Přihlášku ochranné známky k zápisu do rejstříku může podat jak fyzická, tak právnická osoba včetně veřejnoprávních orgánů.

 

Co získám zápisem ochranné známky do rejstříku?

Zápisem do rejstříku získá vlastník ochranné známky výlučné právo tuto známku užívat ve spojení s výrobky nebo službami pro které je zapsána. Zároveň bez souhlasu vlastníka ochranné známky nikdo nesmí v obchodním styku takové nebo jemu podobné označení užívat.

 

Mohu svou ochrannou známku užívat dříve, než dojde k jejímu zápisu?

Ano, ochrannou známku lze užívat i před podáním přihlášky, ale samo užívání ještě nezaručuje zápis ochranné známky.

 

Jak dlouho trvá platnost zápisu ochranné známky?

Platnost zápisu ochranné známky trvá 10 let od jejího podání. V posledním roce platnosti lze tuto dobu prodloužit o dalších 10 let. Prodloužení doby ochrany je spojeno s úhradou správního poplatku.

 

Co je označení ® a kdy ho mohu použít? 

Symbol ® je označení pro registrovanou ochrannou známku. Mělo by být tedy uváděno až po zápisu ochranné známky do rejstříku. Zpravidla se uvádí v pravém horním rohu. Majitel ochranné známky tím dává najevo, že je jeho ochranná známka registrovaná. Žádný právní předpis, ale neříká, že by užívání symbolu ® bylo povinné, je tedy na svobodné vůli majitele ochranné známky, zda symbol bude či nebude uvádět.

 

Podléhá podání přihlášky ochranné známky nějakému správnímu poplatku?

Ano. Podléhá poplatku podle zákona 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Správní poplatek za podání přihlášky ochranné známky je splatný ve lhůtě 1 měsíce ode dne podání přihlášky a nebude-li uhrazen v této lhůtě, bude přihláška považována za nepodanou.

 

Kde najdu ostatní poplatky, které budu hradit Úřadu průmyslového vlastnictví?

Poplatky naleznte v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (jeho výňatek nalezente na našich stránkách v sekci [Informace ke stažení]

 

Vydá Úřad průmyslového vlastnictví potvrzení o úhradě správního poplatku nebo fakturu nebo nějaký daňový doklad do účetnictví?

Nevydá. Pro účely účetnictví je dostačující odkaz na zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a konkrétní položku Sazebníku správních poplatků, který je součástí tohoto zákona. K této informaci postačí přiložit doklad o úhradě správního poplatku (např. výpis z bankovního účtu).