Ochranné známky

základní informace o ochranných známkách a možnostech registrace ochranných známek

Základní právní normy

- zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Ochranné známky
Ochranné známky jsou jedním z nejrozšířenějších a nejpoužívanějších způsobů označování výrobků a služeb. Tyto označení lze umístit na jakýchkoliv výrobcích, obalech, propagačních materiálech, na obchodních papírech, v nejrůznějších rozměrech, tvarech, grafických úpravách a v jakémkoliv barevném provedení. 

Význam ochranné známky

Ochranné známky slouží k odlišení výrobků nebo služeb jednoho výrobce od druhého.

Co je ochranná známka

Zákon definuje ochrannou známkou jako jakékoliv označení, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky.

Označení ochranné známky

Registrovaná ochranná známka se označuje symbolem R v kroužku ® nejčastěji umístěném v pravém horním rohu. Umístění symbolu ® zákon nenařizuje.

Platnost ochranné známky

Zápis ochranné známky platí 10 let ode dne podání přihlášky. Vždy po 10-ti letech je možné znovu obnovit její platnost o dalších 10 let. Pokud vlastník o obnovu ochranné známky nepožádá, ochranná známka zanikne.

Absolutní důvody bránící zápisu ochranné známky do rejstříku:
- které nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu § 1a,
- které nemá rozlišovací způsobilost,
- které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služeb nebo k označení jiných jejich vlastností,
- které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech,
- které je tvořeno výlučně tvarem nebo jinou vlastností, které vyplývají z povahy samotného výrobku nebo jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku anebo dávají výrobku podstatnou užitnou hodnotu,
- které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy,
- které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby,
- které obsahuje nebo reprodukuje ve svých podstatných prvcích starší název odrůdy rostlin zapsaný v souladu s právním předpisem České republiky nebo předpisem Evropské unie anebo s mezinárodními smlouvami, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo Evropská unie, které poskytují ochranu odrůdovým právům a které se týkají odrůd stejných nebo úzce příbuzných druhů,
- které obsahuje označení požívající ochrany podle článku 6ter Pařížské úmluvy,3) k jehož zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány,
- které obsahuje jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v článku 6ter Pařížské úmluvy,3) jestliže jejich užití je předmětem veřejného zájmu, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jeho zápisu,
- které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol,
- jehož užívání se příčí ustanovení právního předpisu České republiky nebo předpisu Evropské unie nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo Evropská unie, a to zejména pokud se týkají ochrany označení původu a zeměpisných označení, tradičních výrazů pro víno a zaručených tradičních specialit.

Právo přednosti

Podáním přihlášky vzniká přihlašovateli právo přednosti (priorita), tzn., že přihlašovatel má přednost před každým, kdo později podá přihlášku shodné nebo zaměnitelné ochranné známky pro výrobky nebo služby shodné nebo podobné.

Vymezení výrobků a služeb

Přihláška ochranné známky musí mimo jiné obsahovat přesné vymezení výrobků a služeb, pro které má být zapsána. Ochranné známky se dají zařadit do 1 - 45 tříd výrobků a služeb. Každá služba nebo výrobek je přesně zařazen do dané třídy podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek.

Příklad třídění:

třída 3 - kosmetická mléka, antiperspirační deodoranty, barvy na vlasy;

třída 12 - automobily, bezpečnostní sedačky do vozidel, dětské kočárky;

třída 25 - běžecká obuv, bundy, čepce, košile;

třída 42 - vývoj softwaru, tvorba internetových webových stránek, design obchodních interiérů;

třída 44 - Služby kadeřnického salonu, kosmetická stomatologie, lázeňské služby;

 

Průběh řízení o ochranné známce
Obsahuje-li přihláška ochranné známky všechny potřebné náležitosti (hmotněprávní i procesněprávní) a není-li přihlášené označení zamítnuto na základě absolutních výluk, zveřejní Úřad průmyslové vlastnictví (patentový úřad) přihlášku ve Věstníku a po dobu tří měsíců ode dne zveřejnění lze proti zápisu této přihlášky podat námitky. Takto lze dosti účinně zabránit zápisu takové známky, která by mohla porušit práva jiných osob. Pokud není námitka podána v zákonné lhůtě, patentový úřad ochrannou známku zaregistruje, i když je třeba zaměnitelná s jinou ochrannou známkou či obchodním jménem. Lhůta pro podání námitek oprávněnou osobou je neprodlužitelná. K právům nejenom majitele ochranné známky patří i možnost požádat Úřad průmyslové vlastnictví (patentový úřad) o zrušení ochranné známky nebo podat žádost o její neplatnost.

 

Možnosti registrace ochranné známky v zahraničí:

Národní registrace (National trademark) - ÚPV

Ochrannou známku je možno přihlásit jednotlivě u Úřadu průmyslového vlastnictví (patentového úřadu) konkrétního státu podobně jako výše popsanou českou národní přihlášku. K tomu je nutno obligatorní zastoupení spolupracujícím patentním zástupcem, kterého má naše kancelář ve většině států světa.

 

Mezinárodní registrace (International trademark) - WIPO

Mezinárodní ochranná známka se registruje u Mezinárodního úřadu pro duševní vlastnictví v Ženevě (WIPO). Předpokladem pro mezinárodní zápis je existence již zapsané národní (např. české) ochranné známky. Jediným zápisem mezinárodní známky lze dosáhnout ochrany ve všech státech, které jsou členy Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek, resp. Protokolu k této dohodě (v současnosti cca přes 100 států světa).

[Více informací o mezinárodních přihláškách ochranných známek]

 

Registrace v EU (ochranná známka EU) - EUIPO
Ochranná známka Evropské únie (EU) (dříve Společenství) se vztahuje na členské státy Evropské unie. Podobně jako u mezinárodního zápisu, i zde lze jediným zápisem známky EU před EUIPO (European Union Intellectual Property Office) se sídlem v Alicante (Španělsko), dosáhnout ochrany ve více státech, v tomto případě ve všech státech Evropské únie. Pro ochrannou známku EU není stanovena podmínka existence národní ochranné známky, tzn., že lze podat přihlášku přímo u EUIPO. Mezi nesporné výhody této známky patří i její automatické a bezplatné územní rozšiřování při dalším rozšíření EU.

[Více informací o ochranných známkách EU]