Ochranné známky

základní informace o ochranných známkách a možnostech registrace

 

Právní normy
- zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách
- vyhláška č. 97/2004 Sb. k provedení zákona o ochranných známkách
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- Nařízení rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství


Ochranné známky
Ochranné známky jsou jedním z nejrozšířenějších a nejpoužívanějších způsobů označování výrobků a služeb. Tyto označení lze umístit na jakýchkoliv výrobcích, obalech, propagačních materiálech, na obchodních papírech, v nejrůznějších rozměrech, tvarech, grafických úpravách a v jakémkoliv barevném provedení. 

 

Význam ochranné známky
Ochranné známky slouží k odlišení výrobků nebo služeb jednoho výrobce od druhého.

 

Co je ochranná známka
Ochrannou známkou je označení grafického znázornění, které může být tvořeno slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku nebo jeho obalu, případně jejich kombinací a lze ji chránit jak v barevném tak v černobílém provedení.

 

Označení ochranné známky
Označení registrované jako ochranná známka se označuje symbolem R v kroužku ® nejčastěji v pravém horním rohu a platí po dobu 10 let. Vždy po 10-ti letech je možné ji znovu obnovit na dalších 10 let.

 

Absolutní překážky bránící zápisu ochranné známky
- označení, které nemůže být graficky znázorněno
- označení, které nemá způsobilost rozlišit výrobky nebo služby
- označení, které je tvořeno výlučně ze značek nebo údajů sloužících v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu hodnoty nebo jiných vlastností výrobků nebo služeb, z údajů o zeměpisném původu nebo o době výroby výrobku či poskytnutí služby
- označení, které výlučně sestává ze značek nebo označení obvyklých v běžném jazyce nebo užívaných v dobré víře a obchodních zvyklostí
- označení tvořené výlučně tvarem výrobku, který vyplývá z jeho povahy, nebo je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo dává tomuto výrobku podstatnou užitnou hodnotu
- označení, které odporuje veřejnému pořádku nebo dobrým mravům
- označení, které může klamat veřejnost zejména o povaze, jakosti nebo zeměpisném původu výrobků nebo služeb
- označení, jehož užívání by bylo v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv
- označení, které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženské symboly
- označení přihlašované pro vína či lihoviny, které obsahuje zeměpisný údaj, aniž by víno či lihovina měly takovýto zeměpisný původ

 

Právo přednosti
Podáním přihlášky vzniká přihlašovateli právo přednosti (priorita), tzn., že přihlašovatel má přednost před každým, kdo později podá přihlášku shodné nebo zaměnitelné ochranné známky pro výrobky nebo služby shodné nebo podobné.

 

Vymezení výrobků a služeb
Přihláška ochranné známky musí mimo jiné obsahovat přesné vymezení výrobků a služeb, pro které má být zapsána. Ochranné známky se dají zařadit do 1 - 45 tříd výrobků a služeb. Každá služba nebo výrobek je přesně zařazen do dané třídy podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek.

Příklad třídění:

třída 3 - kosmetická mléka, antiperspirační deodoranty, barvy na vlasy;

třída 12 - automobily, bezpečnostní sedačky do vozidel, dětské kočárky;

třída 25 - běžecká obuv, bundy, čepce, košile;

třída 42 - vývoj softwaru, tvorba internetových webových stránek, design obchodních interiérů;

třída 44 - Služby kadeřnického salonu, kosmetická stomatologie, lázeňské služby;

 

Průběh řízení o ochranné známce
Obsahuje-li přihláška ochranné známky všechny potřebné náležitosti (hmotněprávní i procesněprávní) a není-li přihlášené označení zamítnuto na základě absolutních výluk, zveřejní Úřad průmyslové vlastnictví (patentový úřad) přihlášku ve Věstníku a po dobu tří měsíců ode dne zveřejnění lze proti zápisu této přihlášky podat námitky. Takto lze dosti účinně zabránit zápisu takové známky, která by mohla porušit práva jiných osob. Pokud není námitka podána v zákonné lhůtě, patentový úřad ochrannou známku zaregistruje, i když je třeba zaměnitelná s jinou ochrannou známkou či obchodním jménem. Lhůta pro podání námitek oprávněnou osobou je neprodlužitelná. K právům nejenom majitele ochranné známky patří i možnost požádat Úřad průmyslové vlastnictví (patentový úřad) o zrušení ochranné známky nebo podat žádost o její neplatnost.

 

Možnosti registrace ochranné známky v zahraničí

 

Národní registrace (National trademark)
Ochrannou známku je možno přihlásit jednotlivě u Úřadu průmyslového vlastnictví (patentového úřadu) konkrétního státu podobně jako výše popsanou českou národní přihlášku. K tomu je nutno obligatorní zastoupení spolupracujícím patentním zástupcem, kterého má naše kancelář ve většině států světa.

 

Mezinárodní registrace (International trademark)
Mezinárodní ochranná známka se registruje u Mezinárodního úřadu pro duševní vlastnictví v Ženevě (WIPO). Předpokladem pro mezinárodní zápis je existence již zapsané národní (např. české) ochranné známky. Jediným zápisem mezinárodní známky lze dosáhnout ochrany ve všech státech, které jsou členy Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek, resp. Protokolu k této dohodě (v současnosti cca 70 států světa včetně USA). [více informací o mezinárodních přihláškách]

 

Registrace v EU (CTM - Community trademark)
Ochranná známka Společenství (CTM) se vztahuje na členské státy Evropské unie. Podobně jako u mezinárodního zápisu, i zde lze jediným zápisem známky Společenství (CTM) u OHIM (Organisation for Harmonisation in the Internal Market) se sídlem v Alicante (Španělsko), dosáhnout ochrany ve více státech, v tomto případě ve všech státech Evropské únie. Pro CTM není stanovena podmínka existence národní ochranné známky, tzn., že lze podat přihlášku přímo u OHIM. Mezi nesporné výhody této známky patří i její automatické a bezplatné územní rozšiřování při dalším rozšíření EU, a také to, že k prokázání povinného užívání postačí užívání v jednom členském státě Evropské únie. [více informací o CTM (EU)]